kategória
szerző
cím
sorozat
kiadó
ISBN
évszám
ár
-
leírás
Előrendelhető
A mezők bármelyike illeszkedjen
A mezők mind illeszkedjen
Líra törzsvásárlónak további kedvezmények>
 
 
Ingyenes szállítás 10.000 Ft felett

 
Cl szerkeszti? meg jegyzései Ökumenikus csalódások" és reménységek E számunk vezető cikkei azokkal a teológiai kérdésekkel foglalkoznak, amelyekkel napjainkban az ökumenikus mozgalom és a különböző ölcuménikus világszervezetek, felekezeti és felekezetközi keretek között...
5600 Ft
Szállítás: 3-7 munkanap
Személyes ajánlatunk Önnek
Részletesen erről a termékről
Bővebb ismertető
Cl szerkeszti? meg jegyzései Ökumenikus csalódások" és reménységek E számunk vezető cikkei azokkal a teológiai kérdésekkel foglalkoznak, amelyekkel napjainkban az ökumenikus mozgalom és a különböző ölcuménikus világszervezetek, felekezeti és felekezetközi keretek között vívódnak. A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa tanulmányi bizottságai most küldték meg a Keresztyén Békekonferencia Prágában székelő "nemzetközi bizottságainak azokat a dolgozataikat, amelyeket egyidejűleg a magyar protestáns gyülekezetek, elsősorban a lelkészi munkaközösségek számára tanulmányozás és kritikai továbbfejlesztés végett közreadunk. Az Egyházak Világtanácsa, a református és evangélikus felekezeti világszövetségek teológiai problémáiról közölt cikkünk pedig bemutatja, hogy milyen sok és nagy kérdés foglalkoztatja a világkeresztyénséget és igényli természetszerűen a mi egyházaink közreműködését is. Nyilvánvaló, hogy az eddiginél is komolyabb, elmélyültebb és szélesebb körű teológiai munkát kell végeznünk, ha a reánk bízott hivatásnak meg akarunk felelni. És az is nyilvánvaló, hogy a felvetett kérdések «"gyéni tanulmányozásának össze kell kapcsolódnia a közösségi tanulmányi munkával, hazai és nemzetközi, felekezeti és felekezetközi vonatkozásban egyaránt, ha szolgálatunkat valóban Isten dicsőségére és az emberiség javára akarjuk elvégezni. A világkeresztyénség igazi nagy kérdése ma az, hogy tud-e, s miképpen tud legyőzve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt" többet és jobban szolgálni a nagy emberi ügyekben, elsősorban a létében fenyegetett emberiség megmentésében. Ha a felvetett problémák hátterét vizsgáljuk, észre kell vennünk, hogy jórészt egy kérdésre keresnek választ: lehetséges-e a világbéke fenntartása, vagy háborútól, még pedig megsemmisítő atomháborútól kell-e tartanunk? A hullámzó nemzetközi események hol túlzott optimizmusra, hol kétségbeesett pesszimizmusra hangolnak minket, ha nem tudjuk az eseményeket szilárd alapról szemlélni és elemezni és nem tudjuk közöttük a magunk helyét és feladatát helyesen'meghatározni. De vajon van-e ilyen biztos, szilárd alap, amelyről megbízhatóan értékelhetjük a nemzetek békés együttélésének esélyeit? Ügy gondoljuk, hogv keresztyén reménységeink megerősítésére Isten a nem-zetközi erőviszonyok alakulásában ' is segítséget ad. Ezek az erőviszonyok egyre inkább a béke erőinek a javára tolódnak el. Nincs itt helyünk mindazoknak a statisztikai adatoknak a felsorolására, amelyek világosan bemutatják ennek az állításnak az igazságát. De gondoljunk csak a legutóbbi, a kubai nagy válságra, talán a legnagyobbra a második világháború befejezése óta. A háború érdekeltségek igen alapos előkészítés után felkészültek a kicsiny, szabadságszerető Kuba megrohanására és az atomháború kirobfoantására. A békeszerető erőknek sikerült ezt a válságot is elszigetelni, a béke fennmaradását továbbra is biztosítani, mint már annyiszor. Korea, Vietnam, Laosz, Szuez' Tajvan, magyarországi ellenforradalom, Szíria, Nyugat-Berlin stb. jelzik a háborús érdekeltségek megújuló kísérleteit az általuk gondosan őrzött háborús tűzfészkeknek a fellobbantására. De egyben jelzik a békeszerető erők — elsősorban a szocialista országok következetes és határozott békepolitikájára támaszkodó —erőfölényét is, amelyekkel a helyi konfliktusok világháborúvá való kiszélesítését mindeddig meg tudták akadályozni. A legutóbbi, a kubai válság idején a szocialista országok erőfeszítését a béke megőrzésére a semleges országok, elsősorban a gyarmati sorból felszabadult népek óriási többsége, maga az Egyesült Nemzetek Szervezete is támogatta és nem kis erkölcsi támogatást jelentett az egyházi világszervezetek, az Egyházak Világtanácsa, a Prágai Keresztyén Békekonferencia, számos nyugati és keleti egyház és nem utolsó sorban XXIII. János pápa határozott és egyértelmű felhívása is. A háborús érdekeltségek természetesen nem mondtak le és önként sohasem is fognak lemondani arról, hogy a hidegháború, a fegy\'erkezési hajsza és helyi konfliktusok kiélezése útján- tovább folytassák a népek kifosztását és leigázását. Leleplezésük és elszigetelésük olyan feladat, amely az egyházak számára is változatlanul időszerű, hiszen ezeknek az érdekeltségeknek megvannak a maguk jól ki- és beépített egyházi és teológiai szócsöveik is. 2. A nemzetközi erőviszonyok változása erősen éreztette hatását a második vatikáni zsinaton is és végeredményben meg fogja határozni a félév múlva esedékes második ülésszak menetét. A világprotestantiz- A keresztyén békemozgalom teológiai problémái A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa tanulmányi munkacsoportjainak dolgozatai a Prágai Keresztyén Békekonferencia által megvizsgálásra ajánlott kérdésekről A magyarországi protestáns egyházak ökumenikus felelősségtudatából folyik, hogy minden tőlük telhető módon részt vegyenek az egyetemes keresztyénség közös feladatainak hordozásában. A nékik adott kegyelem mértéke szerint működnek közre az ökumenikus teológia kialakításában és problémáinak megoldásában is. A keresztyén békemozgalom, a Prágai Keresztyén Békekonferencia teológiai feladatainak kitűzésében és a feladatok tanulmányozásában is folyamatosan részt vesznek a magyar egyházak elöljárói és teológiai professzorai, bevonva ebbe a fontos munkába a lelkipásztorokat, lelkészi munkaközösségeket és általuk a presbitériumokat és a gyülekezeteket is. Így azután a gyülekezeti igehirdetést hazánkban megtermékenyíti és áthatja a béke evangéliumát elmélyülten tanulmányozó folyamatos ökumenikus teológiai munka, és megfordítva: a gyülekezetekben folyó igehirdetésekből élet és erő áramlik a telógiai tanulmányi munkába is. A Keresztyén Békekonferencia által alakított tíz központi teológiai munkabizottságnak megfelelően, a Magyaroi'szági Egyházak Ökumenikus Tanácsában résztvevő protestáns és ortodox egyházak is megalakították a hazai tanulmányi munkacsoportokat. E munkacsoportok folyamatosan foglalkoznak a maguk kitűzött feladataival és időnként ösz-szegezik munkájuk eredményeit. Ennek az összegezésnek az a célja, hogy egyfelől kicseréljék eredményeiket és problémáikat a többi nemzeti munkacsoportokkal; átadják azokat felhasználásra és hozzászólásra a központi munkacsoportoknak, amelyek évente legalább egyszer különböző országokban üléseznek; másfelől átadják a hazai gyülekezetek „pásztorainak és tanítóinak" (Ef 4:11) is tanulmányozásra, ellenőrzésre, továbbadásra és eszmecserére. Az alább következő jelentések, illetve tanulmányok és vázlatok mai keresztmetszetet, pillanatnyi helyzetképet adnak a keresztyén békemozgalom magyarországi teológiai munkacsoportjaiban folyó tanulmányi munkáról abból az alkalomból, hogy a következő hónapokban rendre összejönnek a központi, nemzetközi teológiai munkacsoportok. Olvasóink látni fogják, hogy az egyes munkacsoportokban a munka különböző stádiumban van, a maguk elé tűzött feladatok természete és a munka körülményei szerint. Vannak a dolgozatok között vázlatos munkatervek, amelyeknek kidolgozása még csak ezután indul meg, és vannak több év óta munkába vett, kidolgozott tanulmányok. Vannak munkaközösségben készült dolgozatok és vannak egyéni alkotások. Mind a tíz munkálat megegyezik abban, hogy szerzőik és lektoraik egyiket sem tekintik lezártnak, hanem tovább kívánnak rajta dolgozni, legalább is a legközelebbi, 1964-re tervezett Második Keresztyén Béke-Világgyűlésig, amely elé majd a központi, nemzetközi bizottságok által kialakított tanulmányok, illetve javaslatok kerülnek. ökumenikus Tanácsunk igen gondos munkával készítette elő a most közreadott részlet-, illetve közbeeső tanulmányokat is, amelyeket a lelkipásztorok és a lelkészi munkaközösségek figyelmébe és gondjába ajánlunk. Lektorálásukat Ökumenikus Tanácsunk vezetői végezték, maga D. Pr. Bereczky Albert tb. elnök is vállalta, hogy átnéz és fontos kiegészítő megjegyzéseivel segít kialakítani egyes dolgozatokat. Dr. Bartha Tibor, Békefi Benő, Káldy Zoltán püspökök és mások ugyancsak részt vettek a lektori munkában. A dolgozatok tehát — annak ellenére, hogy nem tekinthetők végleges és lezárt munkáknak — ökumenikus közösségünk teljes felelősségével és erőink teljes összegyűjtésével jutottak el készemlételük mai fokára. A tíz munkacsoport közül az első a béke és az igazságosság témakörét tárgyalja, ennek részletdolgozatait Czeglédy István, Groó Gyula és Pröhle Károly készítette. A második munkacsoport a szabadság kérdésével foglalkozik, e munkacsoport most Varga Zsigmond J. tanulmányát bocsátja közre, A szabadság fogalmáról a dekalógusban. Á harmadik munkacsoport a hidegháború problémakörével foglalkozik, az eddigi és a jövőben végzendő munkájának tervezetét Pálfy Miklós, a csoport vezetője készítette el Bodrog Miklós, Jánossy Imre, Kürti László és Pröhle Károly közreműködésével. A negyedik munkacsoport az új államok kérdésével foglalkozik a béke szempontjából, tagjai Nyáry Pál és Szabó László Ambrus. A közölt dolgozat Szabó László Ambrus munkája, amelyben Nyáry Pál és mások észrevételei is szerepelnek; Nyáry Pál dolgozatát egészében a Református Egyház legközelebb közli. A német kérdéssel foglalkozó ötödik munkacsoportban Vető Lajos vezetésével még Gádor András, Kádár Imre és Pálfy Miklós működtek közre. A hatodik munkacsoport a keresztyén-séggel való visszaélés kérdéskörét vizsgálja, az itt közölt dolgozat Pákozdy László Márton munkája. A hetedik, a leszereléssel foglalkozó munkacsoport Békefi Benő vezetésével dolgozta ki anyagát, Nagy József és Ráski Sándor bevonásával. Az ifjúság békeszolgálatával foglalkozó, nyolcadik munkacsoportban Benczúr László, Huszti Kálmán és Tóth Károly dolgozott. A kilencedik, a béke és az öku-mené elnevezésű csoportban Bartha Tibor vezetésével többen közreműködtek. Végül a tizedik, a római katolicizmus problémáival kapcsolatos csoport munkatervét közöljük, amelyet Kádár Imre dolgozott ki. < 1
Termékadatok
Cím: Theologiai Szemle 1963. január-december [antikvár]
Szerző: Bodrog Miklós , Boross Géza , Szabó Andor Zay László
Kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Kötés: Könyvkötői kötés
Méret: 200 mm x 280 mm
Bodrog Miklós művei
Boross Géza művei
Szabó Andor művei
Zay László művei
Bolti készlet  
Vélemény:
Minden jog fenntartva © 1999-2019 Líra Könyv Zrt.
A weblapon található információk közzétételéhez, másolásához a működtetők írásbeli beleegyezése szükséges.
Powered by ERBA 96. Minden jog fenntartva.
mobil nézet